首页 >> 科研项目与成果 >> 论文 >> 正文  
2020年主要论文
2021年03月16日 15:25   点击:[]

2020年论文汇总

102   SCI90       EI2篇中文:10

序号

作者

题目

杂志

收录

1

Xu, Xuefei,Wang, Guizhen,Wan,   Gengping,Shi, Shaohua,Hao, Chuncheng,Tang, Yulin,Wang, Guilong

Magnetic   Ni/graphene connected with conductive carbon nano-onions or nanotubes by   atomic layer deposition for lightweight and low-frequency microwave   absorption

Chemical   Engineering Journal

SCI

2

Zheng, Feng-Yi,Li, Ruisong,Ge,   Shiyu,Xu, Wen-Rong,Zhang, Yucang

Nitrogen   and phosphorus co-doped carbon networks derived from shrimp shells as an   efficient oxygen reduction catalyst for microbial fuel cells

Journal   of Power Sources

SCI

3

Tang, Yulin,Deng, Shengjue,Shi,   Shaohua,Wu, Lihong,Wang, Guizhen,Pan, Guoxiang,Lin, Shiwei,Xia, Xinhui

Ultrafast   and durable lithium ion storage enabled by intertwined carbon   nanofiber/Ti2Nb10O29 core-shell arrays

Electrochimica   Acta

SCI

4

Zhang, Ji-Shu,Chen, Tieqiao,Han,   Li-Biao

Palladium-Catalyzed   Direct Decarbonylative Phosphorylation of Benzoic Acids with P(O)-H Compounds

European   Journal of Organic Chemistry

SCI

5

Yin, Zhibing,Xu, Shuang,Liu, Sen,Xu,   Shuying,Li, Jihui,Zhang, Yucang

A   novel magnetic biochar prepared by K2FeO4-promoted oxidative pyrolysis of   pomelo peel for adsorption of hexavalent chromium

Bioresource   Technology

SCI

6

Deng, Qin,Li, Gang,Sun, Mengyu,Yang,   Xiaobo,Xu, Jing

A   new antimicrobial sesquiterpene isolated from endophytic fungus Cytospora sp.   from the Chinese mangrove plant Ceriops tagal

Natural   Product Research

SCI

7

Gu, Dongxu,Yang, Weiting,Ning,   Guohua,Wang, Fuxiang,Wu, Shuixing,Shi, Xiaodong,Wang, Yinghui,Pan, Qinhe

In   Situ Ligand Formation-Driven Synthesis of a Uranyl Organic Framework as a   Turn-on Fluorescent pH Sensor

Inorganic   Chemistry

SCI

8

Liu, Yanfeng,Lin, Duoyu,Yang,   Weiting,An, Xueying,Sun, Ahui,Fan, Xiaolei,Pan, Qinhe

In   situ modification of ZIF-67 with multi-sulfonated dyes for great enhanced   methylene blue adsorption via synergistic effect

Microporous   and Mesoporous Materials

SCI

9

Wei, Yan-Chan,Liu, Gui-Xiang,Zhang,   Ling,Xu, Wen-Zhe,Liao, Shuangquan,Luo, Ming-Chao

Mimicking   the Mechanical Robustness of Natural Rubber Based on a Sacrificial Network   Constructed by Phospholipids

Acs   Applied Materials & Interfaces

SCI

10

Jv, Xinchun,Sun, Shuting,Zhang, Qun,Du,   Muyao,Wang, Lan,Wang, Bo

Efficient   and Mild Reductive Amination of Carbonyl Compounds Catalyzed by Dual-Function   Palladium Nanoparticles

ACS   Sustainable Chemistry and Engineering

SCI

11

Zhao, Guoqing,Tang, Yulin,Wan,   Gengping,Xu, Xuefei,Zhou, Xuechun,Zhou, Maofan,Hao, Chuncheng,Deng, Shengjue,Wang,   Guizhen

High-performance   and flexible all-solid-state hybrid supercapacitor constructed by NiCoP/CNT   and N-doped carbon coated CNT nanoarrays

Journal   of Colloid and Interface Science

SCI

12

Zhang, Yan,Hu, Hui,Ju, Jia,Yan,   Qianqian,Arumugam, Vasanthakumar,Jing, Xuechao,Cai, Huaqiang,Gao, Yanan

Ionization   of a covalent organic framework for catalyzing the cycloaddition reaction   between epoxides and carbon dioxide

Chinese   Journal of Catalysis

SCI

13

Zhao, Xiaohui,Wang, Dongyang,Liu,   Shuang'an,Li, Zixiang,Meng, Jie,Ran, Yungen,Zhang, Yucang,Li, Ling

Bi2S3   nanoparticles densely grown on electrospun-carbon-nanofibers as low-cost   counter electrode for liquid-state solar cells

Materials   Research Bulletin

SCI

14

Chen, Hong,Liu, Long,Huang,   Tianzeng,Chen, Jing,Chen, Tieqiao

Direct   Dehydrogenation for the Synthesis of alpha,beta-Unsaturated Carbonyl   Compounds

Advanced   Synthesis & Catalysis

SCI

15

Cao, Meijuan,Gao, Aijing,Liu,   Yuanyuan,Zhou, Yang,Sun, Zhicheng,Li, Yaling,He, Furui,Li, Luhai,Mo,   Lixin,Liu, Ruping,Han, Yumeng,Yang, Yonggang

Theoretical   Study on Electronic Structural Properties of Catalytically Reactive   Metalloporphyrin Intermediates

Catalysts

SCI

16

Cao, Yuanjie,Liu, Long,Huang,   Tianzeng,Chen, Tieqiao

Iodine-catalyzed   alpha,beta-dehydrogenation of ketones and aldehydes generating conjugated   enones and enals

New   Journal of Chemistry

SCI

17

Li, Huihui,Fu, Buan,Yang,   Weiting,Ding, Lu,Yang, Yang,Dong, Jiaxuan,Wang, Fuxiang,Pan, Qinhe

A   recyclable fluorescent probe for picric acid detection in water samples based   on inner filter effect

Spectrochimica   Acta Part a-Molecular and Biomolecular Spectroscopy

SCI

18

Yan, Qianqian,Xu, Huanjun,Hu,   Hui,Wang, Shenglin,Zeng, Chaoyuan,Gao, Yanan,Xu, Huanjun,Jing, Xuechao

Post-synthetic   modification of imine linkages of a covalent organic framework for its   catalysis application

RSC   Advances

SCI

19

Yu, Yang,Yang, Zeyu,Ren, Shujing,Gao,   Yanan,Zheng, Liqiang

Multifunctional   hydrogel based on ionic liquid with antibacterial performance

Journal   of Molecular Liquids

SCI

20

Zhang, Jie,Xu, Wen-Rong,Zhang,   Yu-Cang,Han, Xu-Dong,Chen, Chen,Chen, Ao

In   situ generated silica reinforced polyvinyl alcohol/liquefied chitin   biodegradable films for food packaging

Carbohydrate   Polymers

SCI

21

Fang, Xiuqin,Zhao, Xinyu,Yu,   Gaobo,Zhang, Lei,Feng, Yuhong,Zhou, Yang,Liu, Yuanyuan,Li, Jiacheng

Effect   of molecular weight and pH on the self-assembly microstructural and   emulsification of amphiphilic sodium alginate colloid particles

Food   Hydrocolloids

SCI

22

Gao, Zhuwei,Wang, Juan,Liu,   Zhongxin,Wei, Yaodong,Wang, Jiangyun,Mao, Yu

Effects   of different inlet structures on the flow field of cyclone separators

Powder   Technology

SCI

23

Li, Kuncai,You, Jianhua,Liu, Yu,Zhu, Kaizheng,Xue,   Chengliao,Guo, Xiwei,Wang, Zhifen,Zhang, Yucang

Functionalized   starch as a novel eco-friendly vulcanization accelerator enhancing mechanical   properties of natural rubber

Carbohydrate   Polymers

SCI

24

Li, Zhaohui,Liu, Long,Xu,   Kaiqiang,Huang, Tianzeng,Li, Xinyi,Song, Bin,Chen, Tieqiao

Palladium-Catalyzed   N-Acylation of Tertiary Amines by Carboxylic Acids: A Method for the   Synthesis of Amides

Organic   Letters

SCI

25

Lin, Duoyu,Duan, Pan,Yang,   Weiting,Liu, Yanfeng,Pan, Qinhe

Facile   controlled synthesis of core-shell/yolk-shell/hollow ZIF-67@Co-LDH/SiO2 via a   self-template method

Inorganic   Chemistry Frontiers

SCI

26

Ren, Shujing,Liang, Huiqin,Sun,   Panpan,Gao, Yanan,Zheng, Liqiang

A   tri-responsive and fast self-healing organogel with stretchability based on   multiple dynamic covalent bonds

New   Journal of Chemistry

SCI

27

Wei, Yan-Chan,Liu, Gui-Xiang,Zhang,   Ling,Zhao, Fuchun,Liao, Shuangquan,Luo, Ming-Chao

Exploring   the unique characteristics of natural rubber induced by coordination   interaction between proteins and Zn2+

Polymer

SCI

28

Xiang, Huan,Shao, Yan,Ameen,   Ahmed,Chen, Huanhao,Yang, Weiting,Gorgojo, Patricia,Siperstein, Flor R.,Fan,   Xiaolei,Pan, Qinhe

Adsorptive   separation of C2H6/C2H4 on metal-organic frameworks (MOFs) with   pillared-layer structures

Separation   and Purification Technology

SCI

29

Zhang, Quan,Yu, Gaobo,Zhou, Qichang,Li,   Jiachen,Feng, Yuhong,Wang, Longzheng,Tang, Yiyuan,Peng, Yang

Eco-friendly   interpenetrating network hydrogels integrated with natural soil colloid as a   green and sustainable modifier for slow release of agrochemicals

Journal   of Cleaner Production

SCI

30

Arumugam, Vasanthakumar,Kabane,   Bakusele,Moodley, Kandasamy G.,Gao, Yanan,Redhi, Gan G.

Activity   coefficients at infinite dilution of organic solutes, using novel N-(2,   3-epoxypropyl)-N-methyl-2-oxopyrrolidinium chloride ionic liquid by GLC

Fluid   Phase Equilibria

SCI

31

Li, Mingyi,Pan, Lisha,Li, Jiacheng,Xiong,   Chunrong

Competitive   adsorption and interaction between sodium alginate and polycarboxylate   superplasticizer in fresh cement paste

Colloids   and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

SCI

32

Zhou, Meishuang,Yin, Juanjuan,Zhao,   Xiaoru,Fu, Yunzhi,Jin, Xin,Liu, Xiujuan,Jiao, Tifeng

Green   synthesis of gold nanoparticles using Sargassum carpophyllum extract and its   application in visual detection of melamine

Colloids   and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

SCI

33

Arumugam,   Vasanthakumar,Rajamanikandan, Ramar,Ilanchelian, Malaichamy,Xu, Huanjun,Moodley,   Kandasamy G.,Gao, Yanan

Spectroscopic   and thermodynamic studies on binding behaviour of an ionic liquid, 2 ',3   '-Epoxypropyl-N-methyl-2-oxopyrrolidinium acetate, with bovine serum albumin   (BSA)

Colloids   and Surfaces a-Physicochemical and Engineering Aspects

SCI

34

Ge, Chengbiao,Wang, Guilong,Li,   Xinyang,Chai, Jialong,Li, Bo,Wan, Gengping,Zhao, Guoqun,Wang, Guizhen

Large   cyclic deformability of microcellular TPU/MWCNT composite film with   conductive stability, and electromagnetic interference shielding and   self-cleaning performance

Composites   Science and Technology

SCI

35

Jiao, Shouzheng,Sun, Zhicheng,Wen,   Jinyue,Liu, Yuanyuan,Li, Furong,Miao, Qingqing,Wu, Weixia,Li, Luhai,Zhou,   Yang

Development   of Rapid Curing SiO2 Aerogel Composite-Based QuasiSolid-State Dye-Sensitized   Solar Cells through Screen-Printing Technology

Acs   Applied Materials & Interfaces

SCI

36

Li, Guomin,Mao, Lutao,Zhu,   Baoshun,Chang, Xin,Wang, Yake,Wang, Guizhen,Zhang, Kewei,Tian,   Yuming,Liang, Liping

Novel   ceramic-based microwave absorbents derived from gangue

Journal   of Materials Chemistry C

SCI

37

Li, Gang,Zhou, Jing,Sun, Mengyu,Cen,   Juren,Xu, Jing

Role   of luteolin extracted from Clerodendrum cyrtophyllum Turcz leaves in   protecting HepG2 cells from TBHP-induced oxidative stress and its   cytotoxicity, genotoxicity

Journal   of Functional Foods

SCI

38

Li, Yafei,Feng, Yuhong,Yu, Gaobo,Li,   Jiacheng,Zhou, Yang,Liu, Yuanyuan

Preparation   and characterization of oil-in-water emulsion based on eco-friendly   emulsifiers

Colloids   and Surfaces a-Physicochemical and Engineering Aspects

SCI

39

Liu, Long,Xu, Kaiqiang,Wang,   Yuan,Wang, Wenqi,Xu, Hanshuang,Huang, Tianzeng,Chen, Tieqiao

Palladium-catalyzed   phosphorylation of benzyl ammonium triflates with P(O)H compounds

Tetrahedron

SCI

40

Yang, Yonghang,Ren, Guojian,Li,   Wanhong,Gu, Dongxu,Liang, Zhiqiang,Liu, Yanfeng,Pan, Qinhe

Three   coordination complexes based on mixed ligand strategy: Coordination   diversities and nitrobenzene detections

Polyhedron

SCI

41

Zhang, Buyao,Yu, Gaobo,Li, Jiacheng,Liu,   Yuanyuan,Zhou, Yang,Li, Yafei,Fang, Xiuqin,Jiang, Yue

Optimization   of extraction technology of poly-mannuronic acid to a green delivery system   for the water-insoluble pesticide, lambda-Cyhalothrin

International   Journal of Biological Macromolecules

SCI

42

Zhang, Qi,Murray, Griffin P.,Hill,   Joseph E.,Harvey, Stephen L.,Rojas-Pena, Alvaro,Choi, Jonathan,Zhou, Yang,Bartlett,   Robert H.,Meyerhoff, Mark E.

Enhanced   Hemocompatibility and In Vivo Analytical Accuracy of Intravascular   Potentiometric Carbon Dioxide Sensors via Nitric Oxide Release

Analytical   Chemistry

SCI

43

Zhou, Jing,Yang, Qi,Zhu,   Xiaochen,Lin, Tong,Hao, Dongdong,Xu, Jing

Antioxidant   activities ofClerodendrum cyrtophyllumTurcz leaf extracts and their major   components

Plos   One

SCI

44

Hu, Shanhu,Wang, Yanshi,Chen,   Linqian,Wang, Zheng,Tong, Zhuang,Deng, Qin,Luo, Shengxu

Determination   of Cr in water and sediment of Haidian Creek by cloud point extraction-flame   atomic absorption spectrometry

Desalination   and Water Treatment

SCI

45

Jiang, Yue,Yu, Gaobo,Zhou, Yang,Liu,   Yuanyuan,Feng, Yuhong,Li, Jiacheng

Effects   of sodium alginate on microstructural and properties of bacterial cellulose   nanocrystal stabilized emulsions

Colloids   and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

SCI

46

Sun, Lei,Yuan, Dan,Liu, Rurong,Wan,   Shungang,Lu, Xianju

Coadsorption   of gaseous xylene, ethyl acetate and water onto porous biomass carbon foam   pellets derived from liquefied Vallisneria natans waste

Journal   of Chemical Technology and Biotechnology

SCI

47

Cao, Yu,Yang, Jian,Eichin,   Dominik,Zhao, Fangzhe,Qi, Dawei,Kahari, Laura,Jia, Chunman,Peurla,   Markus,Rosenholm, Jessica M.,Zhao, Zhao,Jalkanen, Sirpa,Li, Jianwei

Self-Synthesizing   Nanorods from Dynamic Combinatorial Libraries against Drug Resistant Cancer

Angewandte   Chemie-International Edition

SCI

48

Ding, Lu,Zhao, Yanyu,Li,   Huihui,Zhang, Qiujuan,Yang, Weiting,Pan, Qinhe

A   Simple Colorimetric Probe for Sensitive Detection of Hg2+ Based on MnO2   Nanosheets and Monothioglycerol

Chemistryselect

SCI

49

Gao, Zhuwei,Wei, Yaodong,Liu,   Zhongxin,Jia, Chunman,Wang, Juan,Wang, Jiangyun,Mao, Yu

Internal   Components Optimization in Cyclone Separators: Systematic Classification and   Meta-analysis

Separation   and Purification Reviews

SCI

50

Gong, Yaru,Qin, Chao,Zhang, Yuteng,Sun,   Chunyi,Pan, Qinhe,Wang, Xinlong,Su, Zhongmin

Face-Directed   Assembly of Molecular Cubes: In Situ Substitution of a Predetermined Concave   Cluster

Angewandte   Chemie-International Edition

SCI

51

Gu, Dongxu,Yang, Weiting,Lin,   Duoyu,Qin, Xudong,Yang, Yonghang,Wang, Fuxiang,Pan, Qinhe,Su, Zhongmin

Water-stable   lanthanide-based metal-organic gel for the detection of organic amines and   white-light emission

Journal   of Materials Chemistry C

SCI

52

He, Fangjun,Qu, Rumeng,Su, Jie,Du,   Muyao,Liu, Junqiang,Chen, Yiping,Wang, Bo

Unveiling   the reaction process of the amine in direct amidation of aromatic ketones in   H2O

ChemistryOpen

SCI

53

Jin, Lin,Zheng, Dongxiao,Yang,   Guanyu,Li, Wei,Yang, Huan,Jiang, Qian,Chen, Yongjun,Zhang,   Yingxia,Xie, Xi

Tilapia   Skin Peptides Ameliorate Diabetic Nephropathy in STZ-Induced Diabetic Rats   and HG-Induced GMCs by Improving Mitochondrial Dysfunction

Marine   Drugs

SCI

54

Li, Huihui,Yang, Weiting,Pan,   Qinhe

Integration   of fluorescent probes into metal-organic frameworks for improved performances

Rsc   Advances

SCI

55

Li, Ruisong,Zheng, Feng-Yi,Zhang,   Xiaohan,Hu, Jiadan,Xu, Congying,Zhang, Yucang

Phosphorus   and iron doped nitrogen-containing carbon derived from biomass for oxygen   reduction under various pH conditions

International   Journal of Hydrogen Energy

SCI

56

Liu, Lijuan,Ma, Yu,Yang,   Weiting,Chen, Chen,Li, Meiling,Lin, Duoyu,Pan, Qinhe

Reusable   ZIF-8@chitosan sponge for the efficient and selective removal of congo red

New   Journal of Chemistry

SCI

57

Liu, Long,Yu, Wen-Qing,Huang,   Tianzeng,Chen, Tieqiao

Palladium-catalyzed   alkynylation of aromatic amines via in situ formed trimethylammonium salts

Tetrahedron   Letters

SCI

58

Liu, Suqin,Zhou, Jinghui,Zhou,   Yang,Liu, Yuanyuan,Dai, Gaopeng

Synthesis   and Characterization of a BiNbO4/Bi(2)S(3)Nanocomposite with Improved   Visible-Light Photocatalytic Activity

Chemistryselect

SCI

59

Liu, Si-Yuan,Wang, Xin-Rui,Li,   Man-Ping,Xu, Wen-Rong,Kuck, Dietmar

Water-soluble   host-guest complexes between fullerenes and a sugar-functionalized   tribenzotriquinacene assembling to microspheres

Beilstein   Journal of Organic Chemistry

SCI

60

Lu, Ju-You

Ligand-free   synthesis of 2-aminoarylbenzoxazoles via copper-catalyzed C-N/C-O coupling

Tetrahedron   Letters

SCI

61

Moodley, Kandsamy G.,Arumugam,   Vasanthakumar,Ogundele, Oriyomi P.,Xu, Huanjun,Redhi, Gan G.,Gao, Yanan

Thermophysical   and thermodynamic properties of binary liquid systems of BMIM MeSO4 ionic   liquid with carboxylic acids

Indian   Journal of Chemistry Section a-Inorganic Bio-Inorganic Physical Theoretical   & Analytical Chemistry

SCI

62

Qin, Xudong,Yang, Weiting,Yang,   Yonghang,Gu, Dongxu,Guo, Dongyu,Pan, Qinhe

A   Zinc Metal-Organic Framework for Concurrent Adsorption and Detection of   Uranium

Inorganic   Chemistry

SCI

63

Shi, Shaohua,Wang, Guilong,Wan,   Gengping,Tang, Yulin,Zhao, Guoqing,Deng, Zhen,Chai, Jialong,Wei, Chao,Wang,   Guizhen

Titanium   niobate (Ti2Nb10O29) anchored on nitrogen-doped carbon foams as flexible and   self-supported anode for high-performance lithium ion batteries

Journal   of colloid and interface science

SCI

64

Sun, Shuting,Du, Muyao,Zhao,   Ruixiang,Jv, Xinchun,Hu, Pan,Zhang, Qun,Wang, Bo

Zn(0)-Catalysed   mild and selective hydrogenation of nitroarenes

Green   Chemistry

SCI

65

Wang, Fu-Xiang,Ren, Guo-Jian,Tian,   Rui-Jing,Feng, Li-Juan,Yang, Yong-Hang,Deng, Yong-Yan,Pan, Qin-He

Pillared-layer   MOF Based on Template-directed Method: Synthesis, Structure and Proton   Conduction Properties

Chinese   Journal of Structural Chemistry

SCI

66

Wang, Xuewei,Zhou, Yang,Decker,   Vanessa,Meyerhoff, Mark,Sun, Meng,Cui, Yu

Plasticizer-free   and pH-independent ion-selective optode films based on a solvatochromic dye

Analytical   Methods

SCI

67

Wang, Zheng,Wu, Xique,Luo, Shengxu,Wang,   Yanshi,Tong, Zhuang,Deng, Qin

Shell   biomass material supported nano-zero valent iron to remove Pb2+ and Cd2+ in   water

Royal   Society Open Science

SCI

68

Wei, Chengwen,Deng, Qin,Sun, Mengyu,Xu,   Jing

Cytospyrone   and Cytospomarin: Two New Polyketides Isolated from Mangrove Endophytic   Fungus, Cytospora sp

Molecules

SCI

69

Wu, Lihong,Zhou, Xuechun,Wan,   Gengping,Tang, Yulin,Shi, Shaohua,Xu, Xuefei,Wang, Guizhen

Novel   hierarchical CuNiAl LDH nanotubes with excellent peroxidase-like activity for   wide-range detection of glucose

Dalton   transactions

SCI

70

Xu, Kaiqiang,Liu, Long,Li,   Zhaohui,Huang, Tianzeng,Xiang, Kang,Chen, Tieqiao

Controllable   Phosphorylation of Thioesters: Selective Synthesis of Aryl and Benzyl   Phosphoryl Compounds

Journal   of Organic Chemistry

SCI

71

Yang, Fan,Xie, Jinhao,Liu, Xiaoqing,Wang,   Guizhen,Lu, Xihong

Linker   Defects Triggering Boosted Oxygen Reduction Activity of Co/Zn-ZIF Nanosheet   Arrays for Rechargeable Zn-Air batteries

Small   (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)

SCI

72

Yang, Huan,Gu, Shuidan,Li,   Jiaxin,Jin, Lin,Xie, Xi,Luo, Lijie,Xiao, Juanxiu,Li, Jianbao,Li, Changjiu,Chen,   Yongjun

Synthesis   of boron carbonitride nanosheets using for delivering paclitaxel and their   antitumor activity

Colloids   and surfaces. B, Biointerfaces

SCI

73

Yang, Weikang,Yang, Yonghang,Li,   Huihui,Lin, Duoyu,Yang, Weiting,Guo, Dongyu,Pan, Qinhe

Integration   of Cd:ZnS QDs into ZIF-8 for enhanced selectivity toward Cu(2+)detection

Inorganic   Chemistry Frontiers

SCI

74

Yang, Yang,Dong, Jiaxuan,Li,   Huihui,Guo, Dongyu,Yang, Weiting,Pan, Qinhe

AIE   Infinite Coordination Polymer for Phosphate Ion Detection via Aggregation   State Modulation

Chemistryselect

SCI

75

Yu, Wenqing,Liu, Long,Huang,   Tianzeng,Zhou, Xiangbing,Chen, Tieqiao

Palladium-Catalyzed   Decarbonylative Heck Coupling of Aromatic Carboxylic Acids with Terminal   Alkenes

Organic   Letters

SCI

76

Zhang, Huifeng,Zhang, Lu,Chen,   Xu,Wang, Yueqiong,Zhao, Fuchun,Luo, Mingchao,Liao, Shuangquan

The   Role of Non-Rubber Components on Molecular Network of Natural Rubber during   Accelerated Storage

Polymers

SCI

77

Zhang, Ji-Shu,Liu, Long,Chen,   Tieqiao,Han, Li-Biao

Cross-Dehydrogenative   Alkynylation: A Powerful Tool for the Synthesis of Internal Alkynes

Chemsuschem

SCI

78

Zhang, Liangwei,Liu, Long,Huang,   Tianzeng,Dong, Qizhi,Chen, Tieqiao

Palladium-Catalyzed   Cyclobutanation of Aryl Sulfonates through both C-O and C-H Cleavage

Organometallics

SCI

79

Zhang, Qiujuan,Zhao, Xiaojun,Miao,   Xinjia,Yang, Weiting,Wang, Chongtai,Pan, Qinhe

ZIF-L-Co@carbon   fiber paper composite derived Co/Co3O4@C electrocatalyst for ORR in   alkali/acidic media and overall seawater splitting

International   Journal of Hydrogen Energy

SCI

80

Zhang, Xiaodie,Ren, Guojian,He,   Zhuopei,Yang, Weiting,Li, Huihui,Wang, Yenan,Pan, Qinhe,Shi, Xiaodong

Luminescent   Detection of Cr(VI) and Mn(VII) Based on a Stable Supramolecular Organic   Framework

Crystal   Growth and Design

SCI

81

Zhao, Guoqing,Wan, Gengping,Tang,   Yulin,Xu, Xuefei,Zhou, Xuechun,Zhou, Maofan,Deng, Zhen,Lin, Shiwei,Wang,   Guizhen

Hollandite-type   beta-FeOOH(Cl) as a new cathode material for chloride ion batteries

Chemical   Communications

SCI

82

Zhao, Meng,Feng, Jing,Yang,   Weiting,Song, Shuyan,Zhang, Hongjie

Recent   Advances in Graphitic Carbon Nitride Supported Single-Atom Catalysts for   Energy Conversion

Chemcatchem

SCI

83

Zhou, Qi,Ou, Zhiqiang,Rao, Xin,Liu,   Yi,Liang, Chen,Zhang, Liming,Huo, Chunqing,Du, Xueyu

Lignin-carbohydrate   Complexes from Coconut (Cocos nucifera) Coir: Fractionation, Structural   Elucidation, and Potential Applications

Bioresources

SCI

84

Zhu, Xiao-Chen,Huang, Guo-Lei,Mei,   Rong-Qing,Wang, Bin,Sun, Xue-Ping,Luo, You-Ping,Xu, Jing,Zheng,   Cai-Juan

One   new alpha,beta-unsaturated 7-ketone sterol from the mangrove-derived   fungusPhomopsissp.MGF222

Natural   Product Research

SCI

85

Arumugam, Vasanthakumar,Moodley,   Kandasamy G.,Ogundele, Oriyomi Pelumi,Redhi, Gan G.,Moodley, Avanthi,Gao,   Yanan

Physicochemical   and thermodynamic properties of pyrrolidinium-based ionic liquids and their   binary mixtures with carboxylic acids

Journal   of Molecular Liquids

SCI

86

Geng, Keyu,Arumugam,   Vasanthakumar,Xu, Huanjun,Gao, Yanan,Jiang, Donglin

Covalent   organic frameworks: Polymer chemistry and functional design

Progress   in Polymer Science

SCI

87

Guan, Jie,Zhao, Fuchun,Gu,   Tingting,Liu, Huan,Luo, Ming-Chao,Liao, Shuangquan

Role   of endogenous glucose on natural rubber molecular chains and natural network   architecture based on biological action and chelation

Polymer

SCI

88

Wang, Ming,Hou, Hua,Wang, Baoshan,Xu,   Huanjun,Zeng, Chaoyuan,Hu, Hui,Gao, Yanan

Theoretical   Study of the Role of a Catalytic Water Molecule in the Hydrolysis of Thionyl   Tetrafluoride (SOF4)

Journal   of Physical Chemistry A

SCI

89

Wang, Yanshi,Luo, Shengxu,Wang,   Zheng,Tong, Zhuang,Deng, Qin,Lin, Yanling,Zhang, Lanxin

Effects   of exogenous selenium levels on humus characteristics in selenium-enriched   soil and lead accumulation in Brassica juncea

Journal   of Soils and Sediments

SCI

90

Xu, Shuang,Li, Jihui,Yin,   Zhibing,Liu, Sen,Bian, Siyao,Zhang, Yucang

A   highly efficient strategy for enhancing the adsorptive and magnetic   capabilities of biochar using Fenton oxidation

Bioresource   Technology

SCI

91

Jia, Chunman,Qi, Dawei,Zhang,   Yucang,Rissanen, Kari,Li, Jianwei

Strategies   for Exploring Functions from Dynamic Combinatorial Libraries

ChemSystemsChem

EI

92

Liu, QunZhang, Yucang

Progress   of modified starch-based biodegradable plastics

Huagong   Jinzhan/Chemical Industry and Engineering Progress

EI

93

韩旭东,张玉苍,李瑞松,徐从英

芽孢杆菌ZYCHH-01发酵条件优化及其抑菌物质的研究

中国酿造

中文

94

邓琴,罗盛旭,仝壮,王燕诗,王征,范春蕾

芒果皮绿色合成贝壳基纳米零价铁及对甲基橙的去除

河南师范大学学报(自然科学版)

中文

95

付欣,周浩,钟清,祝欣然,涂芬,杨芳

原花青素-介孔二氧化硅纳米颗粒复合体制备及释放研究

食品科学技术学报

中文

96

黄金,冯婷,高助威,张雁青,王洁琼,曹阳,刘钟馨

基于静电纺丝实验法的氧化石墨烯复合无纺布光热转换性能的特性研究

发光学报

中文

97

栗志,郝万军,王运鹏,陈乐,陈子龙

高强耐热型硫氧镁复合吸波涂层的设计与制备

功能材料

中文

98

毛超超,王泽坤,邓茂君,文忠梁,左凯明,袁文兵

利用氧化铜室温下水蒸气辅助老化法合成MOF-505

精细化工

中文

99

毛超超,王泽坤,文忠梁,刘畅,邓茂君,左凯明,夏梦雪,袁文兵

新型介孔有机聚合物对氢气存储和染料快速吸附研究

应用化工

中文

100

王燕诗,李小峰,王征,仝壮,范春蕾,罗盛旭

胡敏素-赤铁矿复合物对外源添加镉污染富硒土壤的钝化

环境工程学报

中文

101

袁东方,张玉苍

物理发泡水稻秸秆基聚氨酯泡沫研究

生物质化学工程

中文

102

卓杨鹏,廖双泉,廖小雪,张晨,符波,赵艳芳,李万珍,成泽南

蒲公英橡胶草橡胶的提取及其性能研究进展

橡胶工业

中文