首页 >> 科研项目与成果 >> 论文 >> 正文  
2019年主要论文
2021年03月16日 15:22   点击:[]

2019年论文汇总

80   SCI58       EI6篇中文:16

序号

作者

题目

杂志

收录

1

Ren, Guojian,Li, Zhimeng,Yang,   Weiting,Faheem, Muhammad,Xing, Jianbo,Zou, Xiaoqin,Pan, Qinhe,Zhu,   Guangshan,Du, Yu

ZnO@ZIF-8   core-shell microspheres for improved ethanol gas sensing

Sensors   and Actuators B-Chemical

SCI

2

Wang, Xueyan,Gu, Ding,Li, Xiaogan,Lin,   Shiwei,Zhao, Shuheng,Rumyantseva, Marina N.,Gaskov, Alexander M.

Reduced   graphene oxide hybridized with WS2 nanoflakes based heterojunctions for   selective ammonia sensors at room temperature

Sensors   and Actuators B-Chemical

SCI

3

Liu, Sen,Li, Jihui,Xu, Shuang,Wang,   Mengzhen,Zhang, Yucang,Xue, Xinghua

A   modified method for enhancing adsorption capability of banana pseudostem   biochar towards methylene blue at low temperature

Bioresource   Technology

SCI

4

Yang, Weiting,Pan, Qinhe,Song, Shuyan,Zhang,   Hongjie

Metal-organic   framework-based materials for the recovery of uranium from aqueous solutions

Inorganic   Chemistry Frontiers

SCI

5

Shi, Shaohua,Wan, Gengping,Wu,   Lihong,He, Zhengyi,Wang, Kan,Tang, Yulin,Xu, Xuefei,Wang, Guizhen

Ultrathin   manganese oxide nanosheets uniformly coating on carbon nanocoils as   high-performance asymmetric supercapacitor electrodes

Journal   of Colloid and Interface Science

SCI

6

Yang, Weiting,Wang, Xiao,Song,   Shuyan,Zhang, Hongjie

Syntheses   and Applications of Noble-Metal-free CeO2-Based Mixed-Oxide Nanocatalysts

Chem

SCI

7

Li, Meiling,Ren, Guojian,Wang,   Fuxiang,Li, Zhimeng,Yang, Weiting,Gu, Dongxu,Wang, Yinghui,Zhu, Guangshan,Pan,   Qinhe

Two   metal-organic zeolites for highly sensitive and selective sensing of Tb3+

Inorganic   Chemistry Frontiers

SCI

8

Meng, Fanrong,Wang, Guoqing,Du,   Xueyu,Wang, Zhifen,Xu, Shuying,Zhang, Yucang

Extraction   and characterization of cellulose nanofibers and nanocrystals from liquefied   banana pseudo-stem residue

Composites   Part B-Engineering

SCI

9

Zhou, Zhenxing,Li, Jianlin,Fan,   Yuchi,Zhang, Qihao,Lu, Xiaofang,Fan, Shengjie,Kikuchi, Keiko,Nomura, Naoyuki,Kawasaki,   Akira,Wang, Lianjun,Jiang, Wan

Uniform   dispersion of SiC in Yb-filled skutterudite nanocomposites with high   thermoelectric and mechanical performance

ScriptaMaterialia

SCI

10

Wan, Gengping,Yang, Liang,Shi,   Shaohua,Tang, Yulin,Xu, Xuefei,Wang, Guizhen

Ti2Nb10O29   microspheres coated with ultrathin N-doped carbon layers by atomic layer   deposition for enhanced lithium storage

Chemical   Communications

SCI

11

Du, Xueyu,Zhang, Yucang,Pan,   Xuemei,Meng, Fanrong,You, Jianhua,Wang, Zhifen

Preparation   and properties of modified porous starch/carbon black/natural rubber   composites

Composites   Part B-Engineering

SCI

12

Li, Ling,Zhang, Xue,Li, Zixiang,Li,   Shuang'an,Li, Xiaowei,Zhang, Yucang,Zhang, Wenming

Electrospinning   preparation of cobalt-based carbon nanofibers with incorporated nitrogen as   cost-effective counter electrodes for dye-sensitized solar cells

Materials   Today Communications

SCI

13

Yin, Xuewen,Han, Jianhua,Zhou, Yu,Gu,   Youchen,Tai, Meiqian,Nan, Hui,Zhou, Yangying,Li, Jianbao,Lin, Hong

Critical   roles of potassium in charge-carrier balance and diffusion induced defect   passivation for efficient inverted perovskite solar cells

Journal   of Materials Chemistry A

SCI

14

Wu, Aoli,Gao, Yanan,Zheng,   Liqiang

Zwitterionic   amphiphiles: their aggregation behavior and applications

Green   Chemistry

SCI

15

Li, Meiling,Yang, Weiting,Qiu,   Pengfei,Ren, Guojian,Li, Chengyang,Chen, Ziyu,Wang, Yinghui,Pan, Qinhe

Two   efficient pH sensors based on heteronuclear metal-organic frameworks

Journal   of Luminescence

SCI

16

Wu, Jun,Du, Xueyu,Yin, Zhibing,Xu,   Shuang,Xu, Shuying,Zhang, Yucang

Preparation   and characterization of cellulose nanofibrils from coconut coir fibers and   their reinforcements in biodegradable composite films

Carbohydrate   Polymers

SCI

17

Liu, J. Q.,Li, L. J.,Wei, B.,Wen,   F.,Cao, H. T.,Pei, Y. T.

Effect   of sputtering pressure on the surface topography, structure, wettability and   tribological performance of DLC films coated on rubber by magnetron   sputtering

Surface   & Coatings Technology

SCI

18

Liu, Lijuan,Yang, Weiting,Gu,   Dongxu,Zhao, Xiaojun,Pan, Qinhe

In   situ Preparation of Chitosan/ZIF-8 Composite Beads for Highly Efficient   Removal of U(VI)

Frontiers   in Chemistry

SCI

19

Liu, Yaxu,He, Shaopo,Quan, Ziyi,Cai,   Huizhuo,Zhao, Yang,Wang, Bo

Mild   palladium-catalysed highly efficient hydrogenation of C N, C-NO2, and C=O   bonds using H-2 of 1 atm in H2O

Green   Chemistry

SCI

20

Wang, Longzheng,Yu, Gaobo,Li,   Jiacheng,Feng, Yuhong,Peng, Yang,Zhao, Xinyu,Tang, Yiyuan,Zhang, Quan

Stretchable   hydrophobic modified alginate double-network nanocomposite hydrogels for   sustained release of water-insoluble pesticides

Journal   of Cleaner Production

SCI

21

Li, Huihui,Fu, Fangxin,Yang,   Weiting,Ding, Lu,Dong, Jiaxuan,Yang, Yang,Wang, Fuxiang,Pan, Qinhe

A   simple fluorescent probe for fast and sensitive detection of inorganic   phosphate based on uranine@ZIF-8 composite

Sensors   and Actuators B-Chemical

SCI

22

Meng, Fanrong,Zhang, Xiaoxiao,Yu,   Wanfei,Zhang, Yucang

Kinetic   analysis of cellulose extraction from banana pseudo-stem by liquefaction in   polyhydric alcohols

Industrial   Crops and Products

SCI

23

He, Furui,Zhou, Qingfeng,Wang,   Longzheng,Yu, Gaobo,Li, Jiacheng,Feng, Yuhong

Fabrication   of a sustained release delivery system for pesticides using interpenetrating   polyacrylamide/alginate/montmorillonite nanocomposite hydrogels

Applied   Clay Science

SCI

24

Du, Jianfeng,Cui, Yuanzheng,Liu,   Yuchuan,Krishna, Rajamani,Yu, Yue,Wang, Shun,Zhang, Chenghui,Song, Xiaowei,Liang,   Zhiqiang

Preparation   of benzodiimidazole-containing covalent triazine frameworks for enhanced   selective CO2 capture and separation

Microporous   and Mesoporous Materials

SCI

25

Gao, Yanan,Wang, Chang,Hu, Hui,Ge,   Rile,Lu, Meihuan,Zhang, Jianqiang,Li, Zhongping,Shao, Pengpeng,Jiang, Donglin

Synthesis   of Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks in Ionic Liquids

Chemistry-a   European Journal

SCI

26

Liu, Yaxu,Quan, Ziyi,He, Shaopo,Zhao,   Zexi,Wang, Jiang,Wang, Bo

Heterogeneous   palladium-based catalyst promoted reduction of oximes to amines: using H-2 at   1 atm in H2O under mild conditions

Reaction   Chemistry & Engineering

SCI

27

Gu, Dongxu,Yang, Weiting,Wang,   Fuxiang,Li, Meiling,Liu, Lijuan,Li, Huihui,Pan, Qinhe

A   metal-organic gel-based fluorescent chemosensor for selective Al3+ detection

Applied   Organometallic Chemistry

SCI

28

Wei, YC (Wei,   Yan-Chan) ; Liu, GX (Liu, Gui-Xiang) ; Zhang,   L (Zhang, Ling) ; Xu, WZ (Xu, Wen-Zhe) ; Liao,   SQ (Liao, Shuangquan) ; Luo, MC (Luo, Ming-Chao)

Mimicking the Mechanical Robustness of Natural Rubber Based on a Sacrificial Network Constructed by Phospholipids

ACS   APPLIED MATERIALS & INTERFACES

SCI

29

Feng, Lijuan,Ren, Guojian,Ding,   Shunan,Wang, Fuxiang,Yang, Weiting,Liang, Zhiqiang,Pan, Qinhe

A   lithium-organic framework as a fluorescent sensor for detecting aluminum   (III) ion

Applied   Organometallic Chemistry

SCI

30

Zhao, Fuchun,Guan, Jie,Bai, Wanna,Gu,   Tingting,Liao, Shuangquan

Transparent,   thermal stable and hydrophobic coatings from fumed silica/fluorinated   polyacrylate composite latex via in situ miniemulsion polymerization

Progress   in Organic Coatings

SCI

31

Xu, Meng,Feng, Yu,Li, Zhulian,Wang,   Xianlong,Li, Changjiu,Jiang, Hong,Chen, Yongjun

A   novel, efficient and cost-effective synthesis technique for the development   of superhydrophobic glass surface

Journal   of Alloys and Compounds

SCI

32

Xu, Wen-Rong,Wang, Xin-Rui,Chow,   Hak-Fun,Kuck, Dietmar

Synthesis   and Characterization of Enantiopure Tribenzotriquinacene Dimers Bearing a   Platinum-Diacetylene Unit

Synthesis-Stuttgart

SCI

33

Yang, Fan,Deng, Shengjue,Lin,   Shiwei,Chen, Minghua,Xia, Xinhui,Lu, Xihong

Porous   TiO2/Co9S8 core-branch nanosheet arrays with high electrocatalytic activity   for a hydrogen evolution reaction

Nanotechnology

SCI

34

Gao, Ling-Chao,Wang, Yi-Fei,Zhu,   Zhiyong,Chen, Hong,Sun, Ru-Hao,Zheng, Yu-Sheng,Li, Dong-Dong

EgmiR5179   from the mesocarp of oil palm (Elaeisguineensis Jacq.) regulates oil   accumulation by targeting NAD transporter 1

Industrial   Crops and Products

SCI

35

Zheng, Feng-Yi,Li, Ruisong,Hu,   Jiadan,Zhang, Jie,Han, Xudong,Wang, Xinrui,Xu, Wen-Rong,Zhang, Yucang

Chitin   and waste shrimp shells liquefaction and liquefied products/polyvinyl alcohol   blend membranes

Carbohydrate   Polymers

SCI

36

Dou, Weixin,Yang, Weiting,Zhao,   Xiaojun,Pan, Qinhe

Hollow   cobalt sulfide for highly efficient uranium adsorption from aqueous solutions

Inorganic   Chemistry Frontiers

SCI

37

Ye, Rongzi,Cao, Yuanjie,Xi,   Xiaoxiang,Liu, Long,Chen, Tieqiao

Metal-   and radical-free aerobic oxidation of heteroaromatic methanes: An efficient   synthesis of heteroaromatic aldehydes

Organic   and Biomolecular Chemistry

SCI

38

Xing, Jianbo,Liu, Zhenhua,Zhou,   Jiaxi,Wang, Quan,Geng, Youfu,Du, Yu,Pan, Qinhe

Mesostructure   Carbon-Templated synthesis of mesoporous ZnO by a nanocasting route for NO2   sensing

Materials   Letters

SCI

39

Wang, Qun,Liu, Long,Dong,   Jianyu,Tian, Zhibin,Chen, Tieqiao

Metal-free   thioesterification of amides generating acyl thioesters

New   Journal of Chemistry

SCI

40

Huo, Chunqing,Lu, Youming,Zeng,   Hua,Cao, Peijiang,Han, Shun,Liu, Wenjun,Jia, Fang,Zeng, Yuxiang,Liu,   Xinke,Xu, Wangying,Zhu, Deliang

Facile   approaches to prepare n-ZnO/(i-ZnO)/p-GaN heterojunction light-emitting   diodes with white-light-electroluminescence

Applied   Physics Express

SCI

41

Feng, Lijuan,Ren, Guojian,Wang,   Fuxiang,Yang, Weiting,Zhu, Guangshan,Pan, Qinhe

Two   bimetallic metal-organic frameworks capable of direct photocatalytic   degradation of dyes under visible light

Transition   Metal Chemistry

SCI

42

Wei, B.,Xue, J. L.,Cao, H. T.,Li, H.   G.,Wen, F.,Pei, Y. T.

EFFECTS   OF ANNEALING ON THE COMPOSITION, STRUCTURE AND PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF   C-DOPED TITANIA FILMS DEPOSITED BY REACTIVE MAGNETRON SPUTTERING USING CO2 AS   CARBON SOURCE

Surface   Review and Letters

SCI

43

Wang, Fuxiang,Chen, Ziyu,Yang,   Weiting,Liu, Lijuan,Ren, Guojian,Liu, Yanfeng,Pan, Qinhe

Preparation   and Adsorption Performance for U( VI) of ZnO@ZIF-8 Core@Shell Microspheres

Chemical   Journal of Chinese Universities-Chinese

SCI

44

Li, Ruisong,Li, Wei,Zheng, Fengyi,Zhang,   Yucang,Hu, Jiadan

Versatile   bio-based epoxy resin: From banana waste to applied materials

Journal   of Applied Polymer Science

SCI

45

Kabane, Bakusele,Arumugam,   Vasanthakumar,Chokkareddy, Rajasekhar,Redhi, Gan G.

Assessment   of Pyrrolidinium-Based Ionic Liquid for the Separation of Binary Mixtures   Based on Activity Coefficients at Infinite Dilution

Journal   of Chemical and Engineering Data

SCI

46

Wei, YC (Wei,   Yan-Chan) ; Liu, GX (Liu, Gui-Xiang) ; Zhang,   L (Zhang, Ling) ; Zhao, FC (Zhao, Fuchun); ; Liao,   SQ (Liao, Shuangquan) ; Luo, MC (Luo, Ming-Chao)

Exploring   the unique characteristics of natural rubber induced by coordination   interaction between proteins and Zn2+

POLYMER

SCI

47

Hu, Wenbin,Lu, Lingbin,Li,   Zhanying,Shao, Lin

A   facile slow-gel method for bulk Al-doped carboxymethyl cellulose aerogels   with excellent flame retardancy

Carbohydrate   Polymers

SCI

48

Zhao, Nian,Yang, Lun,Pan, Qiyun,Han,   Juanjuan,Li, Xiang,Liu, Meifeng,Wang, Yu,Wang, Xiuzhang,Pan, Qinhe,Zhu,   Guangshan

Step-by-Step   Assembly of Metal-Organic Frameworks from Trinuclear Cu-3 Clusters

Inorganic   Chemistry

SCI

49

Peng, Yang,Xiao, Dunchao,Yu,   Gaobo,Feng, Yuhong,Li, Jiacheng,Zhao, Xinyu,Tang, Yiyuan,Wang,   Longzheng,Zhang, Quan

Effect   of an eco-friendly o/w emulsion stabilized with amphiphilic sodium alginate   derivatives on lambda-cyhalothrin adsorption-desorption on natural soil   minerals

Journal   of Environmental Sciences

SCI

50

Yin, Zhibing,Liu, Nian,Bian,   Siyao,Li, Jihui,Xu, Shuying,Zhang, Yucang

Enhancing   the adsorption capability of areca leaf biochar for methylene blue by   K2FeO4-catalyzed oxidative pyrolysis at low temperature

Rsc   Advances

SCI

51

Wang, Yile,Chen, Yifan,Huang,   Yan,Zhang, Qi,Zhang, Yucang,Li, Jianwei,Jia, Chunman

A   switch-on fluorophore using water molecules via hydrogen bonding and its   application for bio-imaging of formaldehyde in living cells Electronic   supplementary information (ESI) available

Analytical   Methods

SCI

52

Wang, Fuxiang,Li, Chengyang,Yang,   Weiting,Dou, Weixin,Niu, Cheng,Liu, Yanfeng,Pan, Qinhe

Efficient   Removal of U(VI) Using Functionalized Hollow Mesoporous Silica Nanospheres

Chemistryselect

SCI

53

Deng, Sanxi,Wu, Jinyi,Li,   Yadong,Wang, Gang,Chai, Ke,Yu, Aimin,Liu, Fuchun

Effect   of Bacillus flexus on the Degradation of Epoxy Resin Varnish Coating in   Seawater

International   Journal of Electrochemical Science

SCI

54

Tian, Zheng,Pan, Lisha,Pan,   Qing

Polypropylene   grafted with maleic anhydride and styrene as a compatibilizer for   biodegradable poly(propylene carbonate)/polypropylene

Journal   of Engineered Fibers and Fabrics

SCI

55

Ren, Huihui,Long, Peng,Zhao,   Yang,Zhang, Kuan,Fan, Peihan,Wang, Bo

Highly   selective hydrogenation of aldehydes promoted by a palladium-based catalyst   and its application in equilibrium displacement in a one-enzyme procedure   using omega-transaminase

Organic   Chemistry Frontiers

SCI

56

Ogundele, OriyomiPelumi,Arumugam,   Vasanthakumar,Moodley, Kandasamy G.,Redhi, Gan G.,Gao, Yanan

Probe   of Interactions of Acetic and Propionic Acids with 2,3- N-Epoxypropyl-   N-methyl-2-oxopyrrolidinium Salicylate Ionic Liquid

Journal   of Chemical and Engineering Data

SCI

57

Chen, Tieqiao,Liu, Long,Huang,   Tianzeng,Han, Li-Biao

Synthesis   and Reactivity of Group 10 Transition Metal Complexes with Alkenylphosphoryl   Compounds

Chinese   Journal of Organic Chemistry

SCI

58

Zhang, Xiaodie,Ren, Guojian,Li,   Meiling,Yang, Weiting,Pan, Qinhe

Selective   Detection of Aromatic Nitrophenols by a Metal-Organic Framework-Based   Fluorescent Sensor

Crystal   Growth and Design

SCI  

59

Li, Zhi-Lai,Liu, Zhong-Xin,Feng,   Ting,Huang, Jin

Structure   Change of GdF3:Yb3+,Er3+ and Influence on Properties of Upconversion   Luminescence by High Temperature Annealing GdF3:Yb3+,Er3+

FaguangXuebao/Chinese   Journal of Luminescence

EI

60

Zhou, Jing,Yang, Qi,Li, Gang,Xu,   Jing

Advances   in Endophytic Fungi Diversity and Secondary Metabolites in Rhizophora Plants

LinyeKexue/Scientia   SilvaeSinicae

EI

61

He, Shuang,Liao, Shuangquan,Zhao,   Yanfang,Liao, Xiaoxue

Effect   of Concentration on Properties of Vacuum Coagulated Natural Rubber Latex

2018   International Conference on Construction, Aviation and Environmental   Engineering, ICCAE 2018, November 23, 2018 - November 25, 2018

EI

62

Ma, Mingyue,Zhang, Bingbing,Zheng,   Xingbang,Sun, Long,Liao, Shuangquan

Effect   of Proteins and Phospholipids on Film Formation Properties of Natural Rubber   Latex

GaofenziCailiaoKexue   Yu Gongcheng/Polymeric Materials Science and Engineering

EI

63

Zhao, Fuchun,Guan, Jie,Bai, Wanna,Liao,   Shuangquan

Dynamic   variation of storage characteristics and molecular structure of natural   rubber

International   Conference on Materials Science and Industrial Applications, MSIA 2019,   January 12, 2019 - January 13, 2019

EI

64

Zhao, F. C.,Guan, J.,Bai, W. N.,Gu,   T. T.,Zhang, Z. H.,Feng, B. H.,Liao, S. Q.

Accelerated   natural rubber ageing: An effect of storage temperature on molecular   structure and properties

3rd   International Conference on New Material and Chemical Industry, NMCI 2018,   November 17, 2018 - November 19, 2018

EI

65

王芙香,陈子玉,杨玮婷,刘丽娟,任国建,刘艳凤,潘勤鹤

ZnO@ZIF-8核壳微球的制备及对U()的吸附性能

高等学校化学学报

中文

66

张冰冰,韦燕婵,罗明超,廖双泉

蛋白质含量对天然胶乳中橡胶粒子稳定性的影响

功能材料

中文

67

孙龙,张会丰,罗明超,廖双泉

天甲胶乳对天然橡胶/白炭黑复合材料的增容作用研究

功能材料

中文

68

郑兴邦,韦燕婵,罗明超,廖双泉

天然橡胶低温结晶性能分析

高分子通报

中文

69

陈伟鹏,郝万军,何楠,李兴超,栗志

4G基站辐射防护板材设计及其电磁污染控制特性

材料科学与工程学报

中文

70

王征,仝壮,王燕诗,陈林倩,罗盛旭

4种煅烧活化贝壳粉对Pb2+的吸附性能研究

江西师范大学学报(自然科学版)

中文

71

袁东方,张玉苍

含磷和三聚氰胺阻燃体系的聚氨酯硬质泡沫的阻燃性能

合成树脂及塑料

中文

72

陈铁桥,刘龙,黄添增,韩立彪

烯基膦氧配位的第10族过渡金属配位化合物的合成和性质

有机化学

中文

73

何楠,郝万军,冯发念,陈伟鹏,赵旭

掺铁尾矿粉硫氧镁泡沫水泥复合材料的吸波性能

材料科学与工程学报

中文

74

何双,廖双泉,赵艳芳,户本相,廖小雪,赵富春

真空辅助酸凝固天然橡胶加工性能的研究

热带作物学报

中文

75

何双,廖双泉,赵艳芳,史淑娟,廖小雪,张冰冰,张茹

真空凝固与酸凝固天然橡胶性能比较

高分子通报

中文

76

马明月,张冰冰,郑兴邦,孙龙,廖双泉

蛋白质和磷脂对天然胶乳成膜性能的影响

高分子材料科学与工程

中文

77

张茹,廖小雪,廖双泉,赵艳芳,罗世巧,何双

机械剪切对天然橡胶分子量及其性能的影响

高分子通报

中文

78

吴咏梅,文峰

DLC涂覆改性NBR耐磨性的Ti-C界面过渡层工艺研究

第三届粤港澳大湾区真空科技创新发展论坛暨2019年广东省真空学会学术年会

中文

79

邓茂君,刘凡,袁文兵

水蒸汽辅助老化法室温合成金属有机框架材料MIL-101(Cr)

广东化工

中文

80

文忠梁,李明迪,袁文兵

CuO与有机羧酸在室温条件下利用水蒸汽辅助老化法合成金属有机框架SNU-50

广东化工

中文